วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2552

โครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

1.โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)
2.โครงการสวนป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (รายละเอียด)
3.โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)
4.โครงการแปลงสาธิตการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริ “ทฤษฎีใหม่” อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)
5.โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)
6.โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านหนองแค อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (รายละเอียด)
7.โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำบ้านห้วยคต และฝายทดน้ำบ้านหนองตาจอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ที่ 10 และ 16 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ (รายละเอียด)
8.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหนองน้ำแดง ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)
9.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำชัฏป่าหวาย ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)
10.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำบ้านตะเคียนทอง ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)
11.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยอะนะ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง (รายละเอียด)
12.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและระบบส่งน้ำบ้านพุกรูด ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ (รายละเอียด)
13.โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาหัวแดง ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ (รายละเอียด)
14.โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบ้านพุระกำ ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง (รายละเอียด)
15.โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำห้วยคลุม อำเภอปากท่อ (รายละเอียด)
16.โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านบ่อหวี ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง (รายละเอียด)
17.โครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้าม (สะพานเคเบิล) ข้ามลำน้ำภาชี (แก่งส้มแมว) ภายในศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (รายละเอียด)


ที่มา : กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดราชบุรี โทร. 0-3233-7890 http://www.ratchaburi.go.th/rb_project_k/index.htm (สืบค้นเมื่อ 30 ต.ค.2552)
อ่านต่อ >>

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มา จ.ราชบุรี ปี 2551

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน จ.ราชบุรี ปี 2551
(สรุป ณ วันที่ 18 ก.ย.2552)
 • ผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) ปี 2551=1,288,849 ปี 2550=1,175,591 เพิ่ม 9.63%
 • นักท่องเที่ยว (คน) ปี 2551= 286,562 ปี 2550= 285,280 เพิ่ม 0.45%
 • นักทัศนาจร (คน) ปี 2551=1,002,287 ปี 2550= 890,311 เพิ่ม 12.57%
 • รายได้ (ล้านบาท) ปี 2551=1,329.93 ปี 2550= 1,206.84 เพิ่ม 10.98%
 • จำนวนสถานพักแรม(แห่ง) ปี 2551=78 ปี 2550=78 เท่าเดิม
 • จำนวนห้อง (ห้อง) ปี 2551=2,259 ปี 2550=2259 เท่าเดิม
 • วันพักเฉลี่ย (วัน) ปี 2551=1.62 ปี 2550=1.29 เพิ่ม 25.58%
 • อัตราการเข้าพักเฉลี่ย(ร้อยละ) ปี 2551=28.09 ปี 2550=37.04 ลดลง 24.16%
 • จำนวนผู้เข้าพักแรมคนไทย(คน) ปี 2551=284,903 ปี 2550=283,122 เพิ่ม 0.63%
 • จำนวนผู้เข้าพักแรมคนต่างชาติ(คน) ปี 2551=1,659 ปี 2550=2,158 ลดลง 23.12%
 • จำนวนผู้เข้าพักแรมทั้งคนไทยและต่างชาติ(คน) ปี 2551=286,562 ปี 2550=285,280 เพิ่ม 0.45%

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์ : http://www.tourism.go.th/
อีเมล์ : otdstat@tourism.go.th
โทร. 0-2219-4010-17 ต่อ 103,443

อ่านต่อ >>