วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2552

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มา จ.ราชบุรี ปี 2551

จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน จ.ราชบุรี ปี 2551
(สรุป ณ วันที่ 18 ก.ย.2552)
 • ผู้มาเยี่ยมเยือน (คน) ปี 2551=1,288,849 ปี 2550=1,175,591 เพิ่ม 9.63%
 • นักท่องเที่ยว (คน) ปี 2551= 286,562 ปี 2550= 285,280 เพิ่ม 0.45%
 • นักทัศนาจร (คน) ปี 2551=1,002,287 ปี 2550= 890,311 เพิ่ม 12.57%
 • รายได้ (ล้านบาท) ปี 2551=1,329.93 ปี 2550= 1,206.84 เพิ่ม 10.98%
 • จำนวนสถานพักแรม(แห่ง) ปี 2551=78 ปี 2550=78 เท่าเดิม
 • จำนวนห้อง (ห้อง) ปี 2551=2,259 ปี 2550=2259 เท่าเดิม
 • วันพักเฉลี่ย (วัน) ปี 2551=1.62 ปี 2550=1.29 เพิ่ม 25.58%
 • อัตราการเข้าพักเฉลี่ย(ร้อยละ) ปี 2551=28.09 ปี 2550=37.04 ลดลง 24.16%
 • จำนวนผู้เข้าพักแรมคนไทย(คน) ปี 2551=284,903 ปี 2550=283,122 เพิ่ม 0.63%
 • จำนวนผู้เข้าพักแรมคนต่างชาติ(คน) ปี 2551=1,659 ปี 2550=2,158 ลดลง 23.12%
 • จำนวนผู้เข้าพักแรมทั้งคนไทยและต่างชาติ(คน) ปี 2551=286,562 ปี 2550=285,280 เพิ่ม 0.45%

ที่มา : สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
เว็บไซต์ : http://www.tourism.go.th/
อีเมล์ : otdstat@tourism.go.th
โทร. 0-2219-4010-17 ต่อ 103,443

ไม่มีความคิดเห็น: