วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ในโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี


พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประดิษฐานอยู่ใน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สร้างขึ้นพระองค์แรก ในปี พ.ศ.2518 โดยความคิดริเริ่มของนักเรียนที่มีความจงรักภักดีต่อองค์พระปิยมหาราช คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าของโรงเรียน จึงได้ร่วมกันบริจาคเงินสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้ในบริเวณโรงเรียน ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น พระบรมรูปนี้หล่อด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 190 เซนติเมตร ประทับยืนบนฐานสูง 3 เมตร โดยอาจารย์จำนงค์ ฤทธิ์นุ่ม เป็นผู้ปั้น
อ.จำนงค์ ฤทธิ์นุ่ม
ผู้ปั้นองค์แรก
ต่อมาในปี พ.ศ.2539 ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้น ได้ประสานงานกับกรมศิลปากร ขอพระบรมราชานุญาตสร้างบรมรูปใหม่ หล่อด้วยโลหะขนาดเท่าพระองค์จริง
เดือน มิถุนายน พ.ศ.2541 กรมศิลปากรดำเนินการสร้างพระบรมรูปเสร็จสมบูรณ์
วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2541 ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมรูปองค์เดิม ไปประดิษฐานในเบญจมราชูทิศพิพิธภัณฑ์
วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2541 ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมรูปองค์ใหม่ขึ้นประดิษฐานยังแท่นพระบรมรูปองค์เดิม
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนับเป็นมหามงคลสมัย ที่ตราตรึงอยู่ในความทรงจำของชาวเบญจม์และชาวราชบุรี ตลอดไป

ที่มา :
สมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชูทิศ ราชบุรี. (2548). ครบรอบ 118 ปี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี. ราชบุรี : ธรรมรักษ์การพิมพ์.

ไม่มีความคิดเห็น: