วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2553

บ้านปรานี


บ้านปรานี
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี

ความเป็นมา
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม จัดตั้งขึ้นโดยประกาศของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 28 ก.พ.2546 โดยมีเขตอำนาจใน 8 จังหวัด คือ ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคิรีขันธ์

บ้านปรานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล ให้การอภิบาลในเรื่องการกิน อยู่ หลับ นอน การบำบัด แก้ไขฟื้นฟูและพัฒนา เด็กและเยาวชนที่อยู่ ณ บ้านปรานีฯ จะได้รับการศึกษาทั้งสายสามัญและสายวิชาชีพ ควบคู่ไปกับกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสริมสร้างระเบียบวินัย จริยธรรมและศีลธรรม กิจกรรมบำบัด เป็นต้น โดยเด็กและเยาวชนหญิง ทั้ง 8 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. เด็กและเยาวชนหญิงฟื้นฟูยาเสพติด (รอผลการตรวจพิสูจน์หาสารเสพติด)
 2. เด็กและเยาวชนหญิงสถานแรกรับ (รอคำพิพากษา)
 3. เด็กและเยาวชนหญิงที่เข้ารับการฝึกอบรม (ตามคำสั่งศาลพิพากษาให้ฝึกอบรม)

หน่วยงานภายในแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ

 1. ฝ่ายอภิบาล มีหน้าที่ดูแลการกินอยู่หลับนอนของเด็กและเยาวชน
 2. ฝ่ายการศึกษา มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนสายสามัญและสายวิชาชีพ
 3. ฝ่ายโยธา มีหน้าที่ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ และเคลื่อนย้ายเยาวชนตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ

วิสัยทัศน์
บ้านปรานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเด็กและเยาวชนหญิงตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพและผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคม

ยุทธศาสตร์
 1. พัฒนาด้านปัจจัยพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ในบ้านปรานีฯ ให้มีความเหมาะสมต่อการบำบัดแก้ไขและฟื้นฟู เด็กและเยาวชนหญิงในความควบคุมดูแล ภายใต้มาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ
 2. ดำเนินการประสานเครือข่าย ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอน
 3. เร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์
  -การเผยแพร่ความรู้ตามชุมชน
  -การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
  -ส่งเสริมด้านกีฬา ดนตรีและนาฎศิลป์
  -ส่งเสริมให้ครอบครัวของเด็กและเยาวชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขความประพฤติของบุตรหลานตนในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น
  -ให้บิดา มารดา ผู้ปกครองและครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สำคัญต่อความต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น กิจกรรมวันพ่อ กิจกรรมวันแม่ ฯลฯ
  -มาตรการในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย โดยเด็กและเยาวชนหญิงที่มีความประพฤติดี ใกล้ครบกำหนดปล่อยตัวและบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่พิจารณาแล้วว่ามีความพร้อม สามารถรับตัวไปทดลองอยู่ร่วมกับครอบครัวได้ ให้ทดลองอยู่ร่วมกับครอบครัวก่อนได้รับการปล่อยตัว โดยมีการติดตามผลเป็นระยะ จนถึงวันครบกำหนดปล่อยตัว

ดอกไม้ประจำบ้านปรานี : ดอกนางแย้ม

สีประจำบ้านปรานี : สีชมพูและสีน้ำเงิน
-สีชมพู : ความอ่อนโยนและอ่อนหวาน
-สีน้ำเงิน : ความหนักแน่น เข้มแข็งและอดทน
อุดมคติ : อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ แข็งแกร่งแต่ไม่แข็งกร้าว
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ : นายยุทธนันท์ ยิ้มพูลทรัพย์

ที่มา
-ข้อมูล : ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 2 จ.ราชบุรี. (2553). บ้านปรานี. แผ่นพับประชาสัมพันธ์.
-ภาพ :
http://www.bloggang.com/data/charlie-seen029/picture/1265435898.jpg

ไม่มีความคิดเห็น: