วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการศึกษาสภาพธรรมชาติ ทั้งยังทรงเล็งเห็นว่าควรจะมีการอนุรักษ์สภาพธรรมชาติไว้ให้เยาวชนและราษฎรในท้องถิ่น ตลอดจนผู้ที่มีความสนใจใช้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนรู้ โดยเริ่มกิจกรรมปลูกป่าชุมชน ในตำบลสวนผึ้ง และตำบลตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ต่อมาคณะทำงานที่เกี่ยวข้องจึงได้คัดเลือกพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ ในความดูแลของกองทัพบก ดำเนินโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ ซึ่งมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ สมควรแก่การอนุรักษ์และจัดเป็นสถานที่เรียนรู้ในลักษณะ "โรงมหรสพทางธรรมชาติ"
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2538 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร การดำเนินงานโครงการเป็นครั้งแรก ต่อมาเมื่อวันที่ 11 กุมพาพันธ์ 2547 ได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามการดำเนินงานโครงการอีกครั้ง และในการนี้ทรงเปิดป้ายอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ
วัตถุประสงค์ของอุทยานธรรมชาติวิทยา
  1. อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติให้เป็นสถานที่ศึกษาสภาพธรรมชาติ
  2. ทำการศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติและนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายภายหลัง
  3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกรักและหวงแหนธรรมชาติ
  4. ส่งเสริมให้ประชาชน และองค์กรราชการส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการโครงการ

แผนการดำเนินงานมี 4 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ด้านการบริการทางวิชาการ
  2. ด้านการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
  3. ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
  4. ด้านการศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ

อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริฯ เปิดให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาธรรมชาติ พน้อมบริการสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ประกอบด้วย

ศาลาข้อมูลธรรมชาติ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทั่วไปของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ทั้งข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ข้อมูลทางกายภาพ และข้อมูลทางชีวภาพที่สำรวจพบในพื้นที่ โดยนำมาจัดเป็นนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ วิดีทัศน์ พร้อมทั้งให้บริการห้องสมุดเพื่อการสืบค้นข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในถิ่นทุรกันดานอีกด้วย โดยเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

เส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ประกอบด้วย 2 เส้นทาง โดยในการเดินศึกษาธรรมชาติตลอดเส้นทางจะได้พบ น้ำตก ธารน้ำร้อน พรรณพืช และสัตว์ต่างๆ ซึ่งใช้เวลาในการเดินประมาณ 1 ถึง 3 ชั่วโมง
ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา
เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเสริมสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานผสานกับกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อหาเหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่พัก
มีบริการบ้านพักและเต็นท์ ไว้สำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเยาวชน ตลอดจนนักวิชาการที่ต้องการเข้าพักแรมเพื่อศึกษาเรียนรู้เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ โดยบ้านพักรองรับได้จำนวน 50 คน อีกทั้งมีพื้นที่กางเต็นท์ไว้บริการ
ร้านของที่ระลึกและผลิตภัณฑ์โครงการ
แหล่งรวมเครื่องดื่มและสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งหนังสือและโปสการ์ดของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ หนังสือพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริ และผลิตภัณฑ์ในชุมชน
ติดต่อสอบถามรายละเอียด
สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10303 โทร.0-2282-6511 ต่อ 22 โทรสาร.0-2281-3923
สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 254 ม.7 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180 โทร.08-4938-1284
ที่มา :
สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. (2553). แผ่นพับประชาสัมพันธ์. แจกจ่ายในงานกาชาดเที่ยวราชบุรี ปี 2553.

ไม่มีความคิดเห็น: